top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Mgr. Tereza Beráková, IČO: 01977776, se sídlem Ravennská 317, Praha 109 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250010 (dále jen „Provozovatel“)

 

pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje přístup k produktům a službám a jejich nákup prostřednictvím internetové stránky www.terezaberakova.com . Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami registrovanými na stránkách www.terezaberakova.com (dále jen „Uživatelé“)

 

(dále jen „Obchodní podmínky“).

 

Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a dostupné zde.

 

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem poskytnutí a prodeje produktů a služeb.

 

2. SLUŽBA

2.1. Provozovatel v rámci Služby nabízí na webové stránce www.terezaberakova.com webovou platformu (dále jen „Web“), jejímž prostřednictvím budou mít uživatelé možnost vytvoření účtu po jehož založení se jim zpřístupní obsah v podobě e-booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků a další (dále jen „Obsah“). Dále se jim zpřístupní možnost rezervace a objednávky služeb (např. odborných kurzů a školení) (dále jen „Služby“).

2.2. Uživatelé se pro účely získání Obsahu a Služeb musí zaregistrovat postupem uvedeným v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2.3. Uživatelům může být Obsah a Služby poskytován od chvíle jejich úspěšné registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek.

 

3. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce www.terezaberakova.com .

 

3.2. Pokud se jako Uživatel registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let.

 

3.3. Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

 

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno)

Jméno a příjmení

Heslo

Potvrzení hesla

3.4. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

 

3.5. Uživatel může dobrovolně vyplnit při registraci následující údaje:

 

Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Potvrzení registrace souhlasím s podmínkami užívání“ Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

3.6. O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

 

3.7.  Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

 

3.8. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

 

3.9. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

 

3.10. Součástí Účtu je profil Uživatele obsahující informace o Uživateli (dále jen „Profil“). Profily Uživatelů a údaje na nich uváděné jsou přístupné výhradně registrovaným Uživatelům a Provozovateli. Kontaktní informace Uživatelů uvedené v odst. 3.3 těchto Obchodních podmínek nejsou v Profilu zobrazovány ostatním Uživatelům, a jsou přístupné výhradně Provozovateli.

 

3.11. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů dle čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek je též smazat.

 

3.12. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

 

3.13. Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 

3.14. Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.15. Náklady na zajištění přístupu k Webu, Obsahu či Službám (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

4.1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,

nebude neoprávněně zasahovat do Webu ani Obsahu a nebude se pokoušet získat přístup k Obsahu jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Webu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn, bude dodržovat licenční podmínky Obsahu, bude dodržovat příslušné právní předpisy.

 

4.2. Uživatel je oprávněn využívat Účet výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Účet třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Web.

 

4.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web a/nebo Obsah byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web a/nebo Obsah nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu a/nebo Obsahu.

5.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Webu, přidávat nebo odebírat nabídku Obsahu a Služeb a jejích součástí.

 

6. OBSAH

6.1. Obsahem jsou typicky materiály v podobě e-Booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků.

6.2. U Obsahu je uveden jeho specifikace a cena a další relevantní skutečnosti. Některý Obsah může být zpřístupněn bezplatně.

6.3. Obsah bude zpřístupněn způsobem uvedený u Obsahu, typicky v podobě možnost stažení na hardware Uživatele, či zpřístupněním v rámci Webu a Účtu (např. videa).

6.4. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byly Obsah poskytovány ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), (srov. ustanovení § 1829 písm. l) Občanského zákoníku).

6.5. Podmínky užití Obsahu se řídí čl. 8 těchto Obchodních podmínek.

 

7. SLUŽBY

7.1. Obsahem Služeb jsou typicky přihlášky na kurzy nabízené skrze Web, kdy rezervace Služby probíhá uhrazením ceny skrze příslušnou platební bránu.

7.2. U Služby je uveden její obsah, termín a cena a další relevantní skutečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude Provozovatel Uživatele včas informovat a s možností účasti na následujících termínech či vrácení ceny.

7.3. Storno je nutné uplatnit e-mailem na adresu [dvabezobalu@gmail.com], kdy dojde k vrácení uhrazené ceny podle doby, kdy bude storno doručeno Provozovateli.

7.4. 100 % vrácení ceny při doručení storna do 14 dní od obdržení ceny, storno však nemůže být učiněno méně jak 48 hodin před začátkem Služby;

 

při provedení rezervace a uhrazení ceny méně jak 14 dní před začátkem Služby, je při doručení storna nejpozději 48 hodin před začátkem Služby poskytnuta sleva 100 % z ceny;

Cena bude vrácena do 14 dní od doručení storna dle odst. 7.3 těchto Obchodních podmínek.

Při neomluvené neúčasti nedochází k vrácení ceny.

Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky a poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu (srov. ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku).

 

8. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

8.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

8.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

8.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

8.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

8.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

8.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

8.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

8.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

8.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

 

8.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

9. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně přes platební bránu Stripe na účet prodávajícího č. 92581403/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 

9.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

9.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

9.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

9.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

9.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

9.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

9.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

PLATBY:   a ) platba on-line kartou/ on-line převodem (POSKYTOVATEL STRIPE) 

                   b ) bankovním převodem 

 

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

10.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

 

10.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

10.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

10.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

10.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

10.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

11. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

11.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

11.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

11.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

11.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

11.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Cena dopravy:

Česká Republika - 69 Kč při on-line platbě předem (na pobočku zásilkovny)

Slovensko - 85 Kč při on-line platbě předem (na pobočku zásilkovny)

 

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

12.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

12.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

12.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

12.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

12.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

12.3. Ustanovení uvedená v čl. 12.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

12.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamované zboží je taktéž možné zaslat na adresu provozovny prostřednictvím České pošty, přičemž kupujícímu nevzniká právo na náhradu poštovného.

 

12.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

12.6. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojítí věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.

 

12.7. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:neodborným použitím či skladováním zboží, mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod

 

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

13.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dvabezobalu@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

13.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

13.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

13.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

14. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

14.1. Obsah i materiály poskytované v rámci Služeb jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“) či jiným obdobně chráněné statkem (dále jen „Autorská díla“).

14.2. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Autorská díla v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.terezaberakova.com.

14.3. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Obsah pouze pro své osobní účely a výslovně vylučuje jejich další rozmnožování, šíření, zejména pak komerční.

14.4. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v ceně za Obsah, resp. Službu.

14.5. Uživatel není oprávněn do Autorských děl jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného.

14.6. Uživatel bere na vědomí, že některý Obsah může být poskytován v režimu videa (či jiného média) spustitelného pouze v rámci Webu, a tedy že neobdrží žádnou kopii

14.7. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

14.8. Tyto podmínky se obdobně použijí i pro užití Webu jako takového, jako počítačového programu zejména co se týče zákazu kopírování, zásahu do Webu a dalších omezení.

 

 

15. ODPOVĚDNOST

15.1. Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Webu, Účtu, Obsahu či Služeb, zejména v případech, kdy:

Účet není dostupný,

Obsah není dostupný,

nedošlo ke zpracování jakékoli platební operace v rámci Webu, zejména při používání platební brány.

15.2. Uživatel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Webu. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací uživatelů.

 

15.3. Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

Emailový kontakt dvabezobalu@gmail.com.

Telefonní číslo: [+420 739 922 294 / +420 775 656 629]

Kontaktní formulář  

15.4. Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

 

 

 

16. ZÁRUKA

16.1. Provozovatel zaručuje, že žádné plnění jím poskytované na základě těchto Obchodních podmínek neporušuje autorská práva třetích osob či jiná obdobná práva.

16.2. Provozovatel poskytuje záruku po dobu 2 let od zpřístupnění placeného Obsahu Uživateli a zaručuje, že Obsah je nepoškozen, tedy zejména, že jde o kompletní dokument či video, které je možné otevřít v potřebných přehrávačích a softwaru. Provozovatel však tyto softwarové prostředky nezajišťuje a je na Uživateli si tyto opatřit.

16.3. Provozovatel vydá Uživateli písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

16.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (typicky dodáním nepoškozeného souboru), a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může Uživateli žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od dílčí objednávky odstoupit.

16.5. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Uživatel právo na výměnu za bezvadné plnění, nebo může od dílčí objednávky smlouvy odstoupit. Výběr náleží Uživateli. Pokud byla reklamace oprávněná, má Uživateli právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Provozovatele, je-li to relevantní).

 

 

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

17.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

18. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

18.1. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

18.2. Provozovatel: email: dvabezobalu@gmail.com, telefon +420 739 922 294 / +420 775 656 629.

 

18.3. Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci Účtu.

 

18.4. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

18.5. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

 

 

19. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

19.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

19.3. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.terezaberakova.com a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout a zrušit svůj Účet.

19.4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

19.5. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

19.6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. 11. 2021.


 

© 2021 2bezObalu. Všechna práva vyhrazena.

bottom of page